28 września 2017

Monitoring wizyjny

Teren Tatrzańskiego Parku Narodowego jest objęty monitoringiem wizyjnym.

Drogi Turysto,

na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego zainstalowaliśmy system monitoringu, czyli urządzenia do bezobsługowej, automatycznej, elektronicznej rejestracji obrazów. Urządzenia te działają na zasadzie aparatu cyfrowego i przeznaczone są do rejestracji zdjęć oraz nagrań video. Celem, dla którego prowadzimy rejestrację obrazu, jest:

 • wzbogacenie wiedzy o przyrodzie,
 • monitorowanie fauny,
 • ochrona przyrody,
 • monitorowanie turystycznego ruchu pozaszlakowego.

Oprócz tego monitoringiem wizyjnym objęliśmy następujące obiekty:

 • kompleks Centrum Edukacji Przyrodniczej przy ul. Chałubińskiego 42a w Zakopanem,
 • kompleks budynków Leśniczówki obwodu ochronnego Kośne Hamry,
 • kompleks budynków przy ul. Kuźnice 1.

Celem monitoringu jest w ich przypadku zwiększenie bezpieczeństwa mienia fizycznego Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz jego pracowników. Jednocześnie monitorowanie tych obiektów może łączyć się z przetwarzaniem wizerunku oraz innych danych osobowych osób przebywających na terenie ww. kompleksów. Z tego też względu zapraszamy do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczoną poniżej, sporządzoną zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej „RODO”:


Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ulicy Kuźnice 1, dalej: my. Zapraszamy do kontaktu:

 • listownie: Tatrzański Park Narodowy, ul. Kuźnice 1, 34-500 Zakopane,
 • telefonicznie: +48 18 20 23 200,
 • e-mailowo: sekretariat@tpn.pl.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, odpowiedzialnego za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych, z którym możesz się skontaktować pod wskazanym wyżej adresem lub adresem e-mail: daneosobowe@tpn.pl.


Jakie są cele przetwarzania moich danych osobowych?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który przejawia się przede wszystkim w potrzebie zwiększenia bezpieczeństwa mienia fizycznego TPN i jego pracowników na obszarach:

 • kompleksu Centrum Edukacji Przyrodniczej przy ul. Chałubińskiego 42a w Zakopanem,
 • kompleksu budynków Leśniczówki obwodu ochronnego Kośne Hamry,
 • kompleksu budynków przy ul. Kuźnice 1.

Twoje dane osobowe pozyskane za pośrednictwem monitoringu zainstalowanego na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego przetwarzamy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, nałożonych na nas ustawowo związanych z ochroną przyrody.


Komu mogą zostać przekazane moje dane osobowe?

W niektórych sytuacjach posiadamy prawo, aby przekazać Twoje dane osobowe innym podmiotom. Jesteśmy uprawnieni do przekazania Twoich danych osobowych wyłącznie trzem grupom podmiotów:

 • osobom upoważnionym – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki służbowe,
 • podmiotom przetwarzającym – którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania danych w celu bardziej efektywnego wykonywania świadczonych przez nas usług,
 • innym odbiorcom danych – jeżeli wynika to z obowiązujących regulacji prawnych.

 

Jak długo moje dane osobowe będą przetwarzane?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać nie dłużej niż przez okres 30 dni.

 

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci:

 • prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania
 • prawo żądania ich usunięcia na zasadzie art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania na zasadzie art. 18 RODO,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadzie art. 21 RODO,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podstawie art. 77 RODO.

 

Czy podanie moich danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym? Jakie są konsekwencje niepodania danych?

Wejście na obszar objęty monitoringiem oznacza dobrowolne podanie swoich danych osobowych, które zostały utrwalone na nagraniu.

Drukuj